پاورپوینت جدید مطالعه طيف اتمهايی که در قشر خارجی چندين الکترون دارند - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید مطالعه طيف اتمهايی که در قشر خارجی چندين الکترون دارند - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید مطالعه طيف اتمهايی که در قشر خارجی چندين الکترون دارند - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید مطالعه طيف اتمهايی که در قشر خارجی چندين الکترون دارند - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید مطالعه طيف اتمهايی که در قشر خارجی چندين الکترون دارند - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید مطالعه طيف اتمهايی که در قشر خارجی چندين الکترون دارند - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید مطالعه طيف اتمهايی که در قشر خارجی چندين الکترون دارند - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید مطالعه طيف اتمهايی که در قشر خارجی چندين الکترون دارند - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید مطالعه طيف اتمهايی که در قشر خارجی چندين الکترون دارند - 35 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

مثال 1: آرايش لايه هاي انرژي مربوط به ساختمان اتم دوالكتروني SP را ازدو روش جفت شدگي بيابيد . وسطوح انرژي بدست آمده را نامگذاري كرده وبا رسم دياگرام ،آنهارانشان دهيد .

مثال 2: ساختمان سه الكتروني      SPP رابيابيد .  

مثال 3: كليه حالات ممكنه سطوح انرژي براي الكترونها، ff , dd ,pf ,pd راهمراه با نامگذاري وبا توجه به هردو روش جفت شدگي بيابيد. ونتايج را با هم مقايسه كنيد .

مثال 4: مقايسه نظريه بوهر و نظريه مدرن ساختمان الكتروني ، براي اتم هيدروژن :

مثال 5: مراحل مثال 4 رابراي خط دوم سري بالمر در طيف اتم هيدروژن تكراركنيد .

تمرين 1: مثال 4 و5 را براي سري ليمان تكرار نموده ، بيان كنيد يك خط طيفي ، به چند خط دراثرنظريه مدرن تبديل مي شود ؟

تمرين 2: دوخط زرد تفكيك شده درطيف اتم سديم را كه درآزمايشگاه ملاحظه نموده ايد

با توجه به ساختمان اين عنصرومطالب ارائه شده تاكنون ، چگونه نامگذاري مي كنيد ؟

 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت جدید مطالعه طيف اتمهايی که در قشر خارجی چندين الکترون دارند - 35 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدید مطالعه طيف اتمهايی که در قشر خارجی چندين الکترون دارند - 35 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید: