پاورپوینت ارزشمند متغیرهای اندیس‌دار یا زیرنویس‌دار - 47 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند متغیرهای اندیس‌دار یا زیرنویس‌دار - 47 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند متغیرهای اندیس‌دار یا زیرنویس‌دار - 47 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند متغیرهای اندیس‌دار یا زیرنویس‌دار

پاورپوینت ارزشمند متغیرهای اندیس‌دار یا زیرنویس‌دار

پاورپوینت ارزشمند متغیرهای اندیس‌دار یا زیرنویس‌دار

پاورپوینت ارزشمند متغیرهای اندیس‌دار یا زیرنویس‌دار

پاورپوینت ارزشمند متغیرهای اندیس‌دار یا زیرنویس‌دار

پاورپوینت ارزشمند متغیرهای اندیس‌دار یا زیرنویس‌دار

دستور اعلام متغیر اندیس‌دار
Real, Dimension(10) :: X
Character(len = 20), Dimension(50) :: & last_name
آرایه می‌تواند با یک یا چند بعد معرفی شود. تعداد ابعاد یک آرایه را رتبه (rank) نامند. در مثال فوق رتبه متغیرهای X و last_name برابر یک است.
تعداد عناصر یک بعد را extent آن گویند. در متغیر X برابر 10 و در متغیر last_name برابر 50 است.
ترکیبی از rank و extent هر آرایه را شکل (shape) آن آرایه نامند. بنابراین دو آرایه دارای یک شکل هستند، اگر رتبه و تعداد عناصر هر بعد آرایه با هم یکسان باشد.
به تعداد کل درایه‌های یک آرایه اندازه (size) آن آرایه گویندمی توان به‌صورت عبارت هم مقداردهی نمود. به مثال زیر توجه کنید.
Integer, parameter :: N = 3, M = 6, P = 12
Integer :: arr(1:3) = (/ N, M/N, P/N /)
توجه کنید که در مثال بالا، گذاشتن parameter اجباری است. ضمناً نمی‌توان در مقداردهی (/…/) از توابع استفاده نمود. اکنون مثال بالا را کمی تغییر می دهیم.
Integer, Dimension(3) :: arr
Integer :: N = 3, M = 6, P = 12
arr = (/ N, M/N, P/N /)


تابع Size
در این تابع می‌توان تعداد کل عناصر یک آرایه و یا یکی از ابعاد آن را به دست آورد. نحوه آن عبارتست از:
Size(source[, Dim])
مثال:

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند متغیرهای اندیس‌دار یا زیرنویس‌دار است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند متغیرهای اندیس‌دار یا زیرنویس‌دار از لینک زیر استفاده کنید: